Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Aplikace obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Rebelbean s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ 04168488, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 88466 vedená u Krajského soudu v Brně. (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek umístěných na internetové adrese https://www.rebelbean.cz (dále jen „webové stránky“) a dále práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), případně jiných smluv, které jsou uzavřeny prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webových stránkách (dále jen „webové rozhraní obchodu“), přičemž jsou rozdílně upravena práva a povinnosti:
a) mezi prodávajícím a každým člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „kupující spotřebitel“), přičemž spotřebitel je definován v ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) – práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění,
b) mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a mezi prodávajícím a státem, státní organizací či samosprávnou územní jednotkou (dále jen „kupující podnikatel“), přičemž podnikatel je definován v ust. § 420 a násl. občanského zákoníku – práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem.

1.2 Označení kupujícího. Pokud tyto obchodní podmínky upravují některá práva a povinnosti společně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou společně označováni jako kupující nebo smluvní strany.

1.3 Právní řád. Práva a povinnosti mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě přítomnosti mezinárodního prvku. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího spotřebitele vyplývající z právních předpisů, zejména nutně použitelných předpisů.

1.4 Odchylná ujednání v kupní smlouvě. Práva a povinnosti odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5 Jazyk kupní smlouvy. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6 Předchozí obchodní podmínky. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2.  UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Založení uživatelského účtu. Kupující může po své registraci na webových stránkách přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může zejména objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může objednávat zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu, pokud to prodávající umožňuje.

2.2 Údaje kupujícího. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží musí kupující uvést správně a pravdivě všechny údaje, které musí při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží považuje prodávající za správné a pravdivé.

2.3 Zabezpečení. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující musí zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za porušení této povinnosti kupujícím. Kupující nesmí umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

2.4 Zrušení uživatelského účtu. Prodávající může kdykoliv bez uvedení důvodu a bez náhrady zrušit uživatelský účet, a to zejména pokud kupující svůj uživatelský účet déle než pět (5) let nevyužívá anebo pokud kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.5 Dostupnost uživatelského účtu. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména z důvodu údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Nabídka zboží. Webové rozhraní obchodu obsahuje zboží nabízené prodávajícím k prodeji, tj. zejména název a hlavní charakteristiky zboží, jeho ceny a náklady na jeho balení a dodání. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech daní a veškerých souvisejících poplatků a příspěvků. Nabídka prodeje zboží a jeho ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Umístěním nabídky zboží ve webovém rozhraní obchodu vyjadřuje prodávající svou vůli uzavřít s kupujícím kupní smlouvu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky, pokud není uvedeno jinak.

3.2 Objednávka. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

a) volbu režimu kupní smlouvy kupujícím podle čl. 3.3., pokud to prodávající aktuálně umožňuje,

b) informace o kupujícím,

c) informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

d) informace o způsobu úhrady kupní ceny zboží,

e) informace o způsobu doručení zboží,

f) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.3 Volba režimu kupní smlouvy kupujícím. Kupující má možnost v objednávce zvolit, zda uzavírá smlouvu jako kupující spotřebitel (volbou „kupuji jako spotřebitel“) anebo jako kupující podnikatel (volbou „kupuji jako podnikatel“). Po uzavření smlouvy již nelze režim kupní smlouvy změnit. Kupující podnikatel svou volbou, a zejména uvedením svého identifikačního čísla prohlašuje a potvrzuje, že splňuje definici kupujícího podnikatele uvedenou v čl. 1.1.

3.4 Potvrzení objednávky. Před odesláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost kontrolovat, měnit a opravovat údaje, které do objednávky vložil. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce považuje prodávající za správné a pravdivé. Neprodleně po přijetí objednávky potvrdí prodávající kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5 Dodatečné potvrzení objednávky. Prodávající může v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6 Uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací) na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7 Lhůta k dodání zboží. Kupující bere na vědomí, že lhůta k dodání zboží uvedená u jednotlivého zboží ve webovém rozhraní obchodu a posléze v objednávce je vzhledem k technickým možnostem prodávajícího pouze orientační. Kupní smlouva proto neobsahuje dohodu smluvních stran na konkrétní lhůtě k dodání zboží.

3.8 Zjevně nízká kupní cena. Kupující bere na vědomí, že pokud je cena zboží uvedená ve webovém rozhraní obchodu a posléze v objednávce zjevně nižší, než obvyklá cena stejného nebo srovnatelného zboží v místě a čase (zejména z důvodu chyby v psaní nebo v počtech či z důvodu technické chyby na straně prodávajícího apod.), není kupní smlouva vůbec uzavřena, přestože prodávající potvrdil kupujícímu přijetí objednávky, neboť prodávající nemá vůli uzavřít kupní smlouvu s takovouto kupní cenou nebo bez určení kupní ceny. Prodávající musí o této skutečnosti kupujícího informovat. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu tím vzniklou.

3.9 Náklady kupujícího související s uzavřením kupní smlouvy. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

3.10 Změna kupní smlouvy. Po uzavření kupní smlouvy může kupující požádat prodávajícího (nejlépe prostřednictvím elektronické pošty) o změnu obsahu kupní smlouvy. Kupní smlouva je změněna okamžikem doručení oznámení prodávajícího o přijetí změny kupní smlouvy na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající není povinen přijmout změnu kupní smlouvy, zejména pokud již zboží upravil podle požadavků kupujícího anebo jej předal třetí osobě k přepravě.

3.11 Uzavření darovací smlouvy. Pokud prodávající v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy přenechává kupujícímu dárek, je tím mezi smluvními stranami uzavřena darovací smlouva, jejíž platnost a účinnost je přímo závislá na kupní smlouvě. Darovací smlouva obsahuje rozvazovací podmínku, podle které zaniká současně se zánikem kupní smlouvy (čl. 5.10.), zejména pokud kupující spotřebitel využije svého práva odstoupit od kupní smlouvy podle čl. 5.2 Po zániku darovací smlouvy je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat, aby mu vrátil ve lhůtě stanovené v čl. 5.3. společně s vráceným zbožím také přenechaný dárek a není-li toho schopen, aby mu zaplatil hodnotu dárku odpovídající běžné ceně stejného zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu a nenabízí-li prodávající toto zboží k prodeji, potom běžné ceně stejného nebo srovnatelného zboží v místě a čase.

3.12 Prohlášení kupujícího. Kupující uzavřením kupní smlouvy prohlašuje, že svým jednáním při uzavření a plnění kupní smlouvy a v souvislosti s ní neporušuje práva třetích osob ani neporušuje právní předpisy, zejména svým jednáním neporušuje autorská práva a práva související, nezasahuje do osobnostních práv a nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu, a to zvláště v případech, kdy je zboží upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Kupující bere na vědomí, že prodávající neposuzuje jednání kupujícího a neodpovídá za něj, zejména nekontroluje zboží upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. 

 

4. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Kupní cena. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží kupujícímu, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak. Kupní cenou se v obchodních podmínkách rozumí také náklady spojené s balením a dodáním zboží, pokud není výslovně uvedeno jinak.

4.2 Způsoby zaplacení kupní ceny. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující zaplatit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti v provozovně prodávajícího určené k výdeji zboží, pokud to prodávající nabízí,

b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, pokud to prodávající nabízí,

c) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“), pokud to prodávající nabízí, přičemž je kupující povinen uvést variabilní symbol sdělený mu prodávajícím,

d) bezhotovostně prostřednictvím platební brány společnosti ComGate Payments, a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana)

e) bezhotovostně platební kartou, pokud to prodávající nabízí.

4.3 Splatnost kupní ceny. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná v termínu stanoveném prodávajícím v návaznosti na zvoleném způsobu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

4.5 Odeslání zboží až po zaplacení kupní ceny. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5.) požadovat zaplacení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6 Daňový doklad. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně sčítat nebo kombinovat.

4.8 Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, může prodávající po kupujícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupní smlouvy, od nichž nemůže kupující spotřebitel odstoupit. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že podle ust. § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit zejména od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2 Odstoupení kupujícího spotřebitele od kupní smlouvy do 14 dnů. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit podle ust. § 1837 občanského zákoníku a byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (distančním způsobem), má kupující spotřebitel v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží a pokud se jedná o několik druhů nebo částí zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, ve kterém kupující spotřebitel převzal zboží. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů odesláno, a to prostřednictvím vyplnění a odeslání formuláře pro odstoupení od smlouvy dostupného na webových stránkách anebo písemně na adresu elektronické pošty prodávajícího nebo na adresu sídla prodávajícího. Před tímto odstoupením od kupní smlouvy je kupující spotřebitel oprávněn zboží vybalit z původního obalu a přiměřeným způsobem vyzkoušet, zda mu zboží vyhovuje. Kupující spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ještě před odesláním zboží prodávajícím nebo před převzetím zboží. Způsob převzetí zboží kupujícím spotřebitelem nemá vliv na možnost odstoupení od smlouvy, tj. kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě, kdy zboží převzal osobně od prodávajícího. Poškození zboží nemá vliv na možnost odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že odstoupením od kupní smlouvy bez dalšího zaniká případná darovací smlouva uzavřená mezi smluvními stranami (čl. 3.11., 5.10.).

5.3 Vrácení zboží kupujícím po odstoupení od smlouvy. Při jakémkoliv odstoupení od kupní smlouvy vrátí kupující prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zániku kupní smlouvy (čl. 5.10.), pokud se s prodávajícím nedohodl jinak. Pokud je kupující nejméně třicet (30) dnů v prodlení s vrácením zboží, může prodávající po kupujícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží. Zboží nemusí být vráceno v původním obalu, ovšem musí být kupujícím zabaleno takovým způsobem, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození – prodávající proto kupujícímu doporučuje, aby bylo zboží vráceno v původním obalu, který zajistí bezpečnost zboží po dobu přepravy. Prodávající doporučuje kupujícímu přepravu zboží pojistit, neboť za přepravu zboží k prodávajícímu odpovídá kupující. Pokud přepravu zajišťuje prodávající, může po kupujícím požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů na přepravu zboží od kupujícího k prodávajícímu.

5.4 Posouzení vráceného zboží prodávajícím. Ve lhůtě třiceti (30) dnů od vrácení zboží kupujícím podle čl. 5.3. může prodávající přezkoumat vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží nebylo kupujícím poškozeno, nadměrně opotřebeno nebo částečně spotřebováno.

5.5 Vrácení kupní ceny kupujícímu po odstoupení od smlouvy. Při jakémkoliv odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, a kupujícímu spotřebiteli případně také náklady na dodání zboží, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zániku smlouvy (čl. 5.10.), přičemž podmínkou vrácení celé kupní ceny je, že kupující vrátil prodávajícímu zboží se všemi součástmi a příslušenstvím. Pokud kupující nevrátí zboží se všemi součástmi a příslušenstvím, je prodávající oprávněn vrátit kupujícímu kupní cenu sníženou o hodnotu nevrácené součásti nebo příslušenství zboží. Prodávající nese náklady související s vrácením kupní ceny v hotovosti přímo kupujícímu nebo bezhotovostně na bankovní účet kupujícího nebo prostřednictvím platebního systému (platební brány). Pokud ovšem kupující nesdělí prodávajícímu číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny a není možné vrátit kupní cenu jiným bezplatným způsobem, zašle prodávající kupní cenu na adresu kupujícího poštovní poukázkou, přičemž bude kupní cena snížena o náklady nutně vynaložené prodávajícím při využití těchto služeb. Vrací-li prodávající kupujícímu spotřebiteli také náklady na dodání zboží, a jestliže kupující spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.6 Náklady spojené s vrácením zboží. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy podle čl. 5.2. odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, zejména pokud bylo vrácené zboží kupujícím spotřebitelem poškozeno, nadměrně opotřebeno, částečně spotřebováno anebo pokud kupující spotřebitel užíval zboží zjevně výrazně nad míru, která postačuje ke zjištění, zda mu zboží vyhovuje (náklady spojené s vrácením zboží).

5.7 Právo prodávajícího na náhradu škody. Kupující bere na vědomí, že při jakémkoliv odstoupení od smlouvy má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody a to zejména pokud se snížila hodnota vráceného zboží anebo je zboží poškozeno, nadměrně opotřebeno nebo částečně spotřebováno.

5.8 Možnost zápočtu prodávajícím. Prodávající je oprávněn proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny jednostranně započíst svůj nárok na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží, nárok na náhradu vzniklé škody, nárok na úroky z prodlení a nároky na smluvní pokuty vyplývající z obchodních podmínek.

5.9 Odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v následujících případech:

a) pokud má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího,

b) pokud vyjde najevo, že kupující dříve porušil kupní smlouvu nebo obchodní podmínky,

c) pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží za dohodnutou kupní cenu nebo ve lhůtě přiměřené okolnostem,

d) pokud se zboží již nevyrábí, je nedostupné nebo jej třetí osoby nejsou schopny dodat,

e) pokud kupující neprovedl dodatečné potvrzení objednávky požadované prodávajícím (čl. 3.5.),

f) pokud kupující nezaplatil kupní cenu řádně a včas,

g) pokud kupující nepřevzal zboží řádně a včas.

5.10 Zánik kupní smlouvy. Kupní smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zánik smlouvy nebo odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení nákladů spojených s vrácením zboží, nároků na náhradu vzniklé škody, nároků na úroky z prodlení a nároků na smluvní pokuty, neboť tato ustanovení jsou plně oddělitelná od kupní smlouvy a trvají i po zániku kupní smlouvy. Zánikem kupní smlouvy bez dalšího zaniká také případná darovací smlouva uzavřená mezi smluvními stranami (čl. 3.11.).

5.11 Zánik kupní smlouvy uzavřené s kupujícím podnikatelem. Pokud zanikne kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem dohodou smluvních stran na základě žádosti kupujícího podnikatele nebo odstoupením od smlouvy prodávajícím z důvodů uvedených v čl. 5.9., písm. f), písm. g) nebo písm. h), může prodávající po kupujícím podnikateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 30 % z kupní ceny zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zániku kupní smlouvy.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍMU

6.1 Způsob dodání zboží. Způsob dodání zboží určuje kupující v objednávce svým výběrem z možností nabízených prodávajícím. Pokud se prodávající na základě zvláštního požadavku kupujícího dohodne s kupujícím na jiném způsobu dodání zboží, než který prodávající aktuálně nabízí ve webovém rozhraní obchodu, nese kupující od okamžiku, kdy prodávající předá zboží k přepravě, nebezpečí škody na zboží a náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Převzetí zboží kupujícím spotřebitelem. Kupující spotřebitel není povinen si zboží při jeho převzetí zkontrolovat (tj. zboží vybalit z původního obalu), ovšem prodávající kupujícímu spotřebiteli kontrolu zboží doporučuje. Prodávající kupujícímu spotřebiteli dále důrazně doporučuje zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad zboží nepřebírat a okamžitě to oznámit prodávajícímu anebo pro rychlejší vyřízení věci konečnému přepravci, tj. přímo řidiči anebo přepravci prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na webových stránkách prodávajícího. Podpisem dodacího listu, případně jiného dokladu o převzetí zboží, kupující potvrzuje, že obal zboží nejevil známky poškození, přičemž na případnou pozdější reklamaci týkající se porušení obalu zboží nemůže být brán zřetel.

6.3 Převzetí zboží kupujícím podnikatelem. Kupující podnikatel je povinen si zboží při jeho převzetí zkontrolovat, tj. zboží vybalit z původního obalu a zjistit případné zjevné vady zboží. Pokud kupující podnikatel zjistí zjevné vady zboží, je povinen to okamžitě oznámit prodejci nebo přepravci a není povinen zboží od přepravce převzít. Pokud kupující podnikatel neoznámil prodávajícímu zjevné vady zboží okamžitě po jejich zjištění anebo pokud zboží od přepravce převzal, má se za to, že zboží bylo v okamžiku převzetí kupujícím podnikatelem bez zjevných vad. Jiné než zjevné vady zboží, tj. zejména skryté vady zboží, je kupující podnikatel povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do tří (3) pracovních dnů od zjištění vad zboží.

6.4 Prodlení kupujícího s převzetím zboží. Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání. Pokud kupující odmítne převzít zboží nebo bez odůvodnění zboží nepřevezme, může prodávající po kupujícím požadovat zaplacení nákladů za přepravu (poštovné), kterou musel prodávající zaplatit třetím osobám. Tento nárok vzniká prodávajícímu také v případě, kdy byly splněny podmínky pro dodání zboží zdarma.

6.5 Opakované dodání zboží. Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání zboží.

6.6 Dodací podmínky prodávajícího. Podmínky přepravy zboží a další práva a povinnosti smluvních stran při přepravě zboží kupujícímu případně upravují dodací podmínky prodávajícího, které jsou součástí kupní smlouvy.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ (REKLAMACE), ZÁRUKA

7.1 Práva z vadného plnění. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).

7.2 Záruka za jakost zboží při převzetí (shoda s kupní smlouvou). Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady, zejména, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Práva kupujícího spotřebitele ze záruky za jakosti zboží při převzetí (shoda s kupní smlouvou). Nemá‑li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2., může kupující spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (čl. 7.9.) nebo pro větší počet vad (čl. 7.10.). V takovém případě má kupující spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.4 Práva kupujícího z vadného plnění. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí a kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době šesti (6) měsíců od jeho převzetí. Pokud vada představuje podstatné porušení smlouvy, má kupující práva podle čl. 7.5. Pokud vada představuje nepodstatné porušení smlouvy, má kupující práva podle čl. 7.6. Pokud se jedná o zboží prodávané za nižší cenu nebo zboží použité, má kupující práva podle čl. 7.7. Kupující není oprávněn uplatňovat jiná práva z vadného plnění, než která vyplývají z právních předpisů, pokud se s prodávajícím nedohodl jinak. Jakmile kupující vykoná volbu práva z vadného plnění a uplatní jedno z možných práv, je svým projevem vůle vázán a není oprávněn jednostranně volbu uplatněného práva měnit. Jiné právo z důvodu téže vady je kupující oprávněn učinit pouze tehdy, kdyby uplatněné právo zaniklo (např. z důvodu nemožnosti plnění) anebo kdyby vada, pro kterou bylo právo uplatněno, nabyla nového charakteru.

7.5 Práva kupujícího při výskytu vady, která představuje podstatné porušení smlouvy. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy (čl. 7.8.), má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

b) na odstranění vady opravou zboží,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

7.6 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle čl. 7.6.

7.7 Práva kupujícího při výskytu vady, která představuje nepodstatné porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy (čl. 7.8.), má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7.8 Vady zboží prodávaného za nižší cenu nebo zboží použitého. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. Zboží prodávané za nižší cenu nebo zboží použité je pouze zboží, které je prodávajícím takto zřetelně označeno ve webovém rozhraní obchodu a posléze v objednávce a je prodáváno za cenu nižší, než je obvyklá cena zboží bez vad, zejména z důvodu nepodstatného poškození, které nemá vliv na funkci a užitné vlastnosti zboží nebo z důvodu poškození či znečištění obalu zboží. U zboží použitého je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvanácti (12) měsíců od jeho převzetí a kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době šesti (6) měsíců od jeho převzetí.

7.9 Podstatné a nepodstatné porušení smlouvy. Podstatné porušení smlouvy je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Veškerá ostatní porušení smlouvy se považují za nepodstatná.

7.10 Opakované vyskytnutí vady po opravě. Za „opakované vyskytnutí vady po opravě“ se v době uplatnění reklamace kupujícím spotřebitelem považuje výskyt této vady po jejích alespoň dvou předchozích opravách, pod podmínkou, že se jedná o výskyt a opravu stejné vady.

7.11 Větší počet vad. Za „větší počet vad“ se v době uplatnění reklamace kupujícím spotřebitelem považují současně alespoň tři odstranitelné vady, pod podmínkou, že každá jednotlivá vada brání řádnému užívání zboží.

7.12 Odstranitelné vady. Za „odstranitelné vady“ se považují takové vady, které lze opravou odstranit a po jejichž odstranění se zboží stává bezvadným, tj. zejména vady, jejichž odstraněním se nezhorší původní vzhled, jakost, funkce a užitné vlastnosti zboží, přičemž oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě pro vyřízení reklamace. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

7.13 Neodstranitelné vady. Za „neodstranitelné vady“ se považují takové vady, pro které nemůže být zboží užíváno jako zboží bez vad, tj. zejména vady, které nelze odstranit, aniž by se nezhoršil původní vzhled, jakost, funkce a užitné vlastnosti zboží, přičemž oprava nemůže být provedena řádně ve stanovené lhůtě pro vyřízení reklamace. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

7.14 Přechod práv z vadného plnění. Odpovědnost za vadné plnění je závazkovým právním vztahem pouze mezi prodávajícím a kupujícím.

7.15 Odstranění vad zboží třetími osobami. Kupující není oprávněn zajistit si odstranění vad zboží u třetích osob a následně uplatňovat zaplacení nákladů takového postupu u prodávajícího. Kupující není oprávněn při uplatnění reklamace pozastavit zaplacení kupní ceny.

7.16 Odpovědnost prodávajícího za vady dárků. Pokud má dárek vady, na které nebyl kupující jakožto obdarovaný upozorněn, je oprávněn zboží pouze vrátit zpět prodávajícímu, přičemž nemůže využít jakýchkoliv jiných ustanovení, která se týkají vad zboží při uzavření kupní smlouvy, tj. zejména se nemůže domáhat výměny zboží, jeho opravy nebo slevy.

7.17 Odpovědnost prodávajícího za zboží upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Prodávající neodpovídá za vady zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, které vznikly v důsledku poskytnutí nedostatečných nebo nevhodných podkladů, pokynů, informací nebo nákresů kupujícím, přestože na to prodávající kupujícího upozornil návodem nebo sdělením na webových stránkách.

7.18 Záruka za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruka se nevztahuje na:

a) opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

b) mechanické poškození zboží způsobené kupujícím nebo třetí osobou,

c) vady způsobené neodbornou nebo nesprávnou přepravou, skladováním, údržbou nebo obsluhou, zanedbanou péčí o zboží nebo zásahem do zboží,

d) vady způsobené nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží takovým způsobem, který je v rozporu s dokumentací výrobce zboží nebo obecnými zásadami užívání zboží,

e) vady způsobené použitím zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, mechanickými, chemickými nebo fyzikálními vlivy podmínkám uvedeným v dokumentaci výrobce zboží nebo podmínkám přiměřeným běžnému užívání zboží,

f) vady způsobené vyšší mocí, zejména elektrickým výbojem nebo přírodními živly jako je voda, oheň, vítr, země anebo jinými extrémními přírodními a fyzikálními procesy,

g) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

7.19 Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu zboží, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo třetí osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení zboží do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení zboží do provozu.

7.20 Záruční doba. Prodávající poskytuje kupujícímu spotřebiteli záruční dobu dvacet čtyři (24) měsíců a kupujícímu podnikateli poskytuje záruční dobu šest (6) měsíců. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu, bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li zboží uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří (3) týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Na vybrané zboží může kupující získat prodlouženou záruční dobu, ovšem musí splnit podmínky pro její získání, tj. zpravidla podat výrobci nebo dovozci zboží žádost o získání prodloužené záruční doby. V prodloužené záruční době za vady zboží neodpovídá prodávající, ale výrobce nebo dovozce zboží, u kterého kupující uplatňuje právo z odpovědnosti za vady zboží (reklamaci). Prodávající doporučuje kupujícímu, aby do skončení záruční doby uschoval doklad o zakoupení zboží (fakturu). Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke své jakosti, funkcím, užitným vlastnostem a danému účelu vydržet.

7.21 Potvrzení o právech z vad (záruční list). Prodávající k prodanému zboží běžně nevydává záruční listy, neboť pro uplatnění reklamace je dostačující daňový doklad o zakoupení zboží. Na žádost kupujícího je prodávající ovšem povinen potvrdit kupujícímu v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění (záruční list). V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení (záručním listě) srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

7.22 Uplatnění reklamace. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla nebo provozovny určené k přijímání reklamací. Pro rychlé vyřízení reklamace prodávající doporučuje kupujícímu, aby využil kontaktní formulář na webové stránce prodávajícího. Pokud je v potvrzení o právech z vad (záručním listě) uvedena třetí osoba určená k opravě zboží, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatňuje kupující reklamaci u této třetí osoby určené k provedení opravy. Kupující je při uplatnění reklamace povinen dodat prodávajícímu reklamované zboží, společně s příslušenstvím, které je nezbytně nutné k posouzení vad zboží. Kupující je při uplatnění reklamace povinen prodávajícímu prokázat, že je oprávněn uplatňovat reklamaci, a to alespoň předložením kopie daňového dokladu o zakoupení zboží, kopie potvrzení o právech z vad (záručního listu) nebo jiným věrohodným způsobem. Kupující není povinen při uplatnění reklamace dodat prodávajícímu originál daňového dokladu o zakoupení zboží, originál potvrzení o právech z vad (záruční list), původní obal zboží ani návod k použití. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby bylo zboží dodáno k reklamaci pokud možno v původním obalu, který zajistí bezpečnost zboží po dobu přepravy. Prodávající doporučuje kupujícímu přepravu zboží pojistit. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby uplatnil reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady zboží, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.

7.23 Lhůty pro vyřízení reklamace. Po uplatnění reklamace je prodávající povinen rozhodnout o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady zboží. V provozovně prodávajícího musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací. Reklamace včetně odstranění vad musí být prodávajícím vyřízena v následujících lhůtách:

a) v případě kupujícího spotřebitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,

b) v případě kupujícího podnikatele nejpozději do šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,

c) případně v delší lhůtě, na které se mohou smluvní strany dohodnout.

 Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Výhrada vlastnictví. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2 Dárkový poukaz. Kupující má možnost ve webovém rozhraní obchodu koupit dárkový poukaz za kupní cenu odpovídající hodnotě dárkového poukazu, případně může prodávající poskytnout kupujícímu dárkový poukaz zdarma, zejména jako výraz poděkování kupujícímu za řádně splněnou kupní smlouvu. Dárkový poukaz je možné využít při nákupu zboží ve webovém rozhraní obchodu, pokud to prodávající u konkrétního zboží umožnuje, a to pouze do okamžiku uzavření kupní smlouvy. Po uzavření kupní smlouvy již nelze dárkový poukaz na zakoupené zboží uplatnit (např. při převzetí zboží). Dárkový poukaz obsahuje kód sestávající z čísel a písmen, po jehož zadání v průběhu vyplňování objednávky bude kupní cena zboží okamžitě snížena o hodnotu dárkového poukazu. Dárkový poukaz není vystavován na jméno a je tedy přenosný. Hodnota dárkového poukazu a doba jeho platnosti vyplývají z obsahu dárkového poukazu. Dárkový poukaz ani jeho hodnotu nelze vyměnit za peníze. Dárkový poukaz lze uplatnit pouze jednorázově v rámci jedné kupní smlouvy, tj. v průběhu vyplňování objednávky lze uplatnit nejvýše jeden dárkový poukaz. Dárkové poukazy nelze vzájemně sčítat nebo kombinovat. Pokud je kupní cena zboží nižší než hodnota dárkového poukazu, není prodávající povinen tento rozdíl kupujícímu vyplatit nebo vrátit. Pokud je kupní cena zboží vyšší než hodnota dárkového poukazu, je kupující povinen tento rozdíl doplatit. Dárkový poukaz není cenným papírem, proto jeho poškození nebo ztráta nejsou důvodem k jeho zrušení, tj. pokud kupující prokáže získání či zakoupení dárkového poukazu, může mu prodávající vystavit nový dárkový poukaz ve stejné hodnotě. Pokud kupující zakoupil dárkový poukaz, uplatní se přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek o kupní smlouvě. Pokud prodávající poskytl kupujícímu spotřebiteli dárkový poukaz zdarma a následně kupující spotřebitel odstoupil od kupní smlouvy v souladu s čl. 5.2., není prodávající povinen nahradit kupujícímu spotřebiteli uplatněný dárkový poukaz nebo mu vystavit nový dárkový poukaz. Další podmínky pro využití dárkových poukazů mohou být stanoveny na webových stránkách nebo ve webovém rozhraní obchodu.

8.3 Autorské právo. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.4 Užívání webového rozhraní obchodu. Kupující není oprávněn při využívání webových stránek a webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webových stránek nebo webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.5 Informace uvedené na webových stránkách. Kupující bere na vědomí, že některé informace uvedené na webových stránkách přebírá prodávající od třetích osob, a mohou proto obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby. Informace uvedené na webových stránkách se mohou týkat pouze jednotlivých druhů zboží, přičemž mezi těmito informacemi nebo zobrazením zboží a skutečným stavem mohou být odlišnosti v nepodstatných detailech, příslušenství nebo ve vzhledu zboží.

8.6 Zvláštní garance a záruky. Prodávající neposkytuje žádné garance ani záruky, kromě záruk vyplývajících z právních předpisů a záruk, které nad rámec právních předpisů poskytují třetí osoby. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.7 Odpovědnost prodávajícího. Prodávající nenese odpovědnost za ušlý zisk ani přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné škody způsobené použitím informací uvedených na webových stránkách. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku užití webových stránek v rozporu s jejich určením.

8.8 Omezení odpovědnosti prodávajícího za škodu vzniklou kupujícímu podnikateli. V případě porušení podstatných smluvních povinností odpovídá prodávající kupujícímu podnikateli pouze za škodu, která vznikla úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí prodávajícího, jeho statutárních orgánů nebo zaměstnanců. V případě porušení nepodstatných smluvních povinností odpovídá prodávající kupujícímu podnikateli pouze za škodu, která vznikla zaviněním prodávajícího, jeho statutárních orgánů nebo zaměstnanců, přičemž neodpovídá za ušlý zisk. V obou případech odpovídá prodávající za škodu do výše typické škody, kterou bylo možno předvídat při uzavření kupní smlouvy, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

8.9 Nebezpečí změny okolností. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.10 Doručování. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1 Informační povinnost prodávajícího. Prodávající plní svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího, prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.2 Souhlas kupujícího se zasíláním obchodních sdělení. Kupující souhlasí ve smyslu ust. § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Prodávají plní svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení, prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.3 Ukládání cookies. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. HTTP cookies na jeho počítač. Pokud lze nákup na webové stránce provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

10. ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1 Řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem řeší obecné soudy České republiky.

10.2 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Tento postup není mediací podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a není tím dotčeno uplatnění nároků u příslušného soudu. Při řešení sporů mezi smluvními stranami z kupní smlouvy je možné využít platformu pro řešení sporů on-line na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.3 Evropské spotřebitelské centrum. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.05.2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.4 Orgány státního dozoru. Dozor nad dodržováním práv spotřebitele a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce. Dozor nad dodržováním ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.5 Řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem (prorogační doložka). Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem řeší obecné soudy České republiky, jejichž příslušnost je určena podle sídla prodávajícího.

 

11.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Souhlas kupujícího s obchodními podmínkami. Registrací kupujícího na webové stránce nebo uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i s dodacími podmínkami prodávajícího a že s nimi bez výhrad souhlasí. Uzavření kupní smlouvy bez souhlasu s obchodními podmínkami a dodacími podmínkami prodávajícího není možné.

11.2 Smluvní pokuty. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost, jejíž porušení je smluvní pokutou sankcionováno.

11.3 Živnostenské oprávnění. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

11.4 Salvátorská klauzule. Pokud kterékoliv ustanovení obchodních podmínek, uzavřené smlouvy či jiného ujednání mezi prodávajícím a kupujícím je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení obchodních podmínek, uzavřené smlouvy nebo jiných ujednání. Smluvní strany jsou v takových případech povinny nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

11.5 Postoupení pohledávek a závazků. Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky za kupujícím na třetí osobu. Kupující podnikatel je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky za prodávajícím na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

11.6 Archivace kupní smlouvy. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

11.7 Kontaktní údaje prodávajícího – adresa pro doručování: Rebelbean s.r.o., Kulkova 8, 615 00 Brno, adresa elektronické pošty: shop@rebelbean.cz, telefon: +420 604 116 944.

11.8 Účinnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.01.2020.